PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN SINH VIÊN K59

---------------------------------------------

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:*

2. Giới tính:*

Mã sinh viên:*

3. Dân tộc:*

Tôn giáo:*

Đối tượng chính sách:

5. Ngày sinh:*

Bằng chữ:*

7. HK thường trú:*

8. Chỗ ở hiện nay:*

9. Số CMND:*

Ngày cấp: *

Nơi cấp: *

6. Nơi sinh:*

Cơ sở:*

Chương trình ĐT:*

Ngành đào tạo:*

Chuyên ngành:*

Khóa:*

Lớp:*

11. Điện thoại và Email thường xuyên sử dụng:

a. Di động:*

b. Cố định:

c. Email:*

d. Email khác:

B. THÔNG TIN GIA ĐÌNH

1. Họ và tên bố:*

Năm sinh:*

Nghề nghiệp:*

Điện thoại:*

3. HKTT Bố:*

5. Họ và tên mẹ:*

Năm sinh:*

6. Nghề nghiệp:*

Điện thoại:*

7. HKTT Mẹ:*

9. Anh chị em ruột (ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp)

1.

2.

3.

4.

5.