Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

KHẢO SÁT SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO VỀ CHẤT LƯỢNG
GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN - GĐ2 HK2 NĂM HỌC 2017-2018

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, Nhà trường đề nghị các sinh viên với tinh thần TRÁCH NHIỆM và XÂY DỰNG, vì sự PHÁT TRIỂN và XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG CỦA FTU, hãy lựa chọn 1 trong 5 mức độ tương ứng trong bảng theo suy nghĩ của bạn về từng vấn đề trong quá trình học môn này.

Mức 1     Mức 2 Mức 3 Mức 4      Mức 5         
Rất chưa tốt    Chưa tốt     Bình thường Tốt  Rất tốt
 
Lưu ý:  1. Từ ngày 08/01/2018 đến 29/06/2018, sinh viên hoàn thành bao nhiêu môn học PHẢI hoàn thành bấy nhiêu Phiếu nhận xét.
             2. Danh tính của cá nhân đóng góp ý kiến được bảo mật tuyệt đối.

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN NHẬN XÉT CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

(Câu hỏi này là bắt buộc)
Bạn học tại Cơ sở:
(Câu hỏi này là bắt buộc)

1. Bạn hãy lựa chọn môn học:

(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Bạn hãy lựa chọn Giảng viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

3. Môn học này được giảng dạy bằng ngôn ngữ:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

4. Tiêu chí 1. Việc chuẩn bị giảng dạy của giảng viên:

Giới thiệu về đề cương chi tiết môn học cho sinh viên

Mô tả tầm quan trọng và ý nghĩa của các vấn đề môn học
Trình bày mục tiêu học tập của môn học, chuẩn đầu ra của môn học về kiến thức, kỹ năng, thái độ
Giới thiệu giáo trình, tài liệu tham khảo và hướng dẫn cách thức tìm các tài liệu học tập của môn học
Học liệu phục vụ giảng dạy, học tập đầy đủ
Trình bày cách thức đánh giá, cho điểm môn học
(Câu hỏi này là bắt buộc)

5. Tiêu chí 2. Nội dung giảng dạy của giảng viên:

Bám sát mục tiêu học tập môn học, phần, chương, bài
Khoa học, rõ ràng, chính xác
Cập nhật kiến thức mới
Chỉ ra được các ứng dụng thực tiến (liên hệ thực tế)
(Câu hỏi này là bắt buộc)

6. Tiêu chí 3. Phương pháp giảng dạy của giảng viên:

Dễ hiểu, hấp dẫn, sinh động tạo hứng thú học tập cho sinh viên
Có ý kiến phản hồi tích cực cho sinh viên về phương pháp học tập sau khi kiểm tra đánh giá
Có hướng dẫn sinh viên tự học trên lớp và tự học ngoài lớp cụ thể, rõ ràng, hiệu quả
Khuyến khích sự chủ động và sáng tạo của sinh viên trong học tập
Khả năng diễn đạt tiếng Anh trong giảng dạy
Phát âm chuẩn tiếng Anh
Khuyến khích sinh viên sử dụng tiếng Anh trong suốt thời gian trên lớp
(Câu hỏi này là bắt buộc)

7. Tiêu chí 4. Việc thực hiện quy chế giảng dạy của giảng viên:

Lên lớp đúng giờ
Thực hiện giảng dạy theo đúng thời khóa biểu
Công bằng trong kiểm tra, đánh giá
(Câu hỏi này là bắt buộc)

8. Tiêu chí 5. Tác phong sư phạm của giảng viên:

Nhiệt tình và có trách nhiệm
Bao quát được sinh viên trên lớp
Có thái độ thân thiện với sinh viên
Quan tâm đến sự tiến bộ của sinh viên cả kiến thức, kỹ năng, thái độ
(Câu hỏi này là bắt buộc)

9. Ý kiến của bạn về những gì giảng viên đã thực hiện TỐT NHẤT?

(Câu hỏi này là bắt buộc)

10. Ý kiến của Bạn về những gì giảng viên CẦN CẢI THIỆN, NÂNG CAO?

Thoát