0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

SURVEY ON THE PROCEDURES OF STUDENT ASSESSMENT

Kính gửi: sinh viên, học viên cao học, và nghiên cứu sinh

Khảo sát về mức độ hài lòng của người học về phương pháp và quy trình thực hiện kiểm tra đánh giá là một khảo sát được thực hiện hàng năm để thực hiện chiến lược đảm bảo chất lượng trong toàn trường. Kết quả của cuộc khảo sát là cơ sở để nhà trường cải tiến phương pháp và quy trình này nhằm đánh giá một cách khách quan năng lực của sinh viên; từ đó, đánh giá việc thực hiện chuẩn đầu ra của từng môn học cũng như chuyên ngành đào tạo tại trường. Thông tin phản hồi của các bạn sẽ được giữ bí mât và chỉ phục vụ mục đích cải tiến chất lượng đào tạo tại trường. Nhà trường trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các bạn!

Có 15 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.