Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

KHẢO SÁT SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN VỀ CHẤT LƯỢNG
GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN - GĐ1 HK1 NĂM HỌC 2017-2018

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, Nhà trường đề nghị các sinh viên với tinh thần TRÁCH NHIỆM và XÂY DỰNG, vì sự PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG CỦA FTU, hãy lựa chọn 1 trong 5 mức độ tương ứng trong bảng theo suy nghĩ của bạn về từng vấn đề trong quá trình học môn này.
Mức 1
    Mức 2 Mức 3 Mức 4      Mức 5         
Rất chưa tốt    Chưa tốt     Bình thường Tốt  Rất tốt
 
Lưu ý:   1. Từ ngày 06/08/2018 đến 19/10/2018, sinh viên hoàn thành bao nhiêu môn học PHẢI hoàn thành bấy nhiêu Phiếu nhận xét.
              2. Danh tính của cá nhân đóng góp ý kiến được bảo mật tuyệt đối.

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN NHẬN XÉT CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

(Câu hỏi này là bắt buộc)
Anh/Chị học tại:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
1. Anh/Chị hãy lựa chọn môn học:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
 2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
 2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
 2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
 2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
 2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
 2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
 2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
 2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
 2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
 2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
 2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
 2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
 2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
 2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
 2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
 2. Anh/Chị hãy lựa chọn Giảng viên: