KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP K52 VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
Nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo thể hiện qua các tiêu chí: chương trình đào tạo; đội ngũ giảng viên, cán bộ; cơ sở vật chất; công tác hỗ trợ sinh viên, học viên, Nhà trường mong muốn nhận được ý kiến của sinh viên, học viên sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của Nhà trường. Với tinh thần TRÁCH NHIỆM và XÂY DỰNG, Nhà trường đề nghị sinh viên, học viên cho ý kiến về chất lượng đào tạo của Nhà trường bằng cách khoanh tròn 1 trong 5 chỉ số tương ứng trong bảng theo suy nghĩ của Anh/Chị để đánh giá chung nhất các mặt của từng vấn đề nêu trên.     
 
Mức 1
   Mức 2  Mức 3  Mức 4           Mức 5         
Hoàn toàn không đồng ý   Không đồng ý  Phân vân Đồng ý  Hoàn toàn đồng ý
 

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

1. Chuyên ngành đào tạo của Anh/Chị là gì?
2. Hình thức đào tạo Anh/Chị đã theo học?

3. Về chương trình đào tạo


  1 2 3 4 5

Mục tiêu của chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu xã hội

1
2
3
4
5

Trình tự các môn học của chương trình đào tạo được thiết kế logic

1
2
3
4
5

Chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo nêu rõ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất người học cần đạt được và vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

1
2
3
4
5

Các môn học tích hợp được các kiến thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo

1
2
3
4
5

Tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành hợp lý

1
2
3
4
5

Chương trình đào tạo có nhiều môn học tự chọn đáp ứng nhu cầu của người học

1
2
3
4
5

4. Về quá trình giảng dạy – học tập


  1 2 3 4 5

Hoạt động giảng dạy của chuyên ngành đào tạo gắn với định hướng nghề nghiệp

1
2
3
4
5

Người học được rèn luyện phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề

1
2
3
4
5

Người học được rèn luyện kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ

1
2
3
4
5

Người học được tạo điều kiện để phát triển kỹ năng làm việc độc lập

1
2
3
4
5

Người học được nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu

1
2
3
4
5

Người học được rèn luyện kỹ năng giao tiếp

1
2
3
4
5

Người học được rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

1
2
3
4
5

Các đợt thực tập “trang bị” thiết thực kinh nghiệm nghề nghiệp cho người học

1
2
3
4
5

Các phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp với tính chất và đặc thù của từng môn học

1
2
3
4
5

Kết quả học tập được thông báo kịp thời

1
2
3
4
5

Phần lớn giảng viên có phương pháp giảng dạy phù hợp

1
2
3
4
5

Phần lớn giảng viên có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu đào tạo

1
2
3
4
5

Trường có các khóa nâng cao trình độ công nghệ thông tin ngoài chương trình đào tạo

1
2
3
4
5

Trường có các khóa nâng cao kỹ năng thực hành nghề nghiệp ngoài chương trình đào tạo

1
2
3
4
5

5. Về cơ sở vật chất và các hoạt động hỗ trợ


  1 2 3 4 5

Các yêu cầu hợp lý của người học được giải quyết kịp thời

1
2
3
4
5

Cố vấn học tập/Giáo viên chủ nhiệm tư vấn, hỗ trợ tích cực trong quá trình học tập

1
2
3
4
5

Các hoạt động ngoại khóa hỗ trợ thiết thực cho việc học tập và nghiên cứu

1
2
3
4
5

Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài liệu tham khảo cho chuyên ngành đào tạo

1
2
3
4
5

Các trang thiết bị giảng dạy phù hợp được sử dụng hiệu quả

1
2
3
4
5

Cơ sở vật chất cho học tập, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập

1
2
3
4
5

5. Đánh giá chung


  1 2 3 4 5

Chuyên ngành đào tạo đã đáp ứng những mong đợi của cá nhân bạn

1
2
3
4
5

Người học được trang bị kiến thức và kỹ năng cho nghề nghiệp

1
2
3
4
5

Người học được bồi dưỡng về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp

1
2
3
4
5

Môi trường học tập đáp ứng chuẩn mực học thuật

1
2
3
4
5

Khóa học đã nâng cao năng lực giải quyết vấn đề

1
2
3
4
5

6. Đánh giá chung, Anh/Chị hài lòng với chuyên ngành đào tạo của Trường không?


Hài lòng

Không hài lòng

9. Nhà trường cần ƯU TIÊN LÀM GÌ để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội?