PHIẾU KHẢO SÁT CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của các bên liên quan là điều kiện tiên quyết để các trường Đại học thay đổi các chương trình  đào tạo của mình và xây dựng các chương trình đào tạo mới phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. Nhận thức được vấn đề này, Trường Đại học Ngoại thương tiến hành khảo sát này hàng năm và rất mong nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của các anh/ chị. Mọi thông tin của cuộc khảo sát này sẽ không phổ biến và chỉ dùng cho mục đích thay đổi chương trình đào tạo hiện tại cũng như là cơ sở để Nhà trường xây dựng các chương trình mới. Trân trọng sự hợp tác của các anh chị!
* 1.    Họ và tên Anh/Chị:

* 2.    Email:

* 3. Điện thoại:
Chỉ số có thể được nhập trong lĩnh vực này.

* 4. Các Anh/Chị là:
*

9. Đánh giá chung về chương trình đào tạo:

(Anh, chị hãy đánh giá bằng cách click vào điểm tương ứng theo thang đo linkert – 5 scale (1 = hoàn toàn không đồng ý, 2 = không đồng ý, 3 = phân vân, 4 = đồng ý, và 5 = hoàn toàn đồng ý).


  1 2 3 4 5
Mục tiêu của CTĐT có mục tiêu rõ ràng, cụ thể
Trình tự các môn học của chương trình đào tạo được thiết kế logic
Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo nêu rõ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất người học cần đạt được và vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
CTĐT có cấu trúc hợp lý, có tính hệ thống